UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
STRONA GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN NAGRODY TERMINARZ FAQ WSKAZÓWKI
 

 

Regulamin Konkursu modelarskiego „EKO MODEL”

 

§ 1

Organizator

Organizatorem konkursu modelarskiego „EKO MODEL” jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa.

 

§ 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja przydomowych oczyszczalni, które mogą być wykorzystywane do utylizacji ścieków z domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, ograniczając negatywny wpływ człowieka na środowisko.

 

§ 3

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu modelarskiego „EKO MODEL” jest wykonanie przez uczestników modelu EKO instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków związanej z budynkiem mieszkalnym, która może być zastosowana w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych.

 

§ 4

Czas i miejsce trwania konkursu

Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

 

§ 5

Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu modelarskiego mogą być pojedyńcze osoby pełnoletnie i małoletnie oraz zorganizowane grupy osób, które zgłoszą do 30 września 2017 roku chęć udziału w konkursie na podstawie prawidłowo wypełnionego i dostarczonego organizatorowi formularza rejestracyjnego.

2. Uczestnicy małoletni podczas rejestracji muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, która będzie załączona do formularza rejestracyjnego.

3. Liczba uczestników konkursu jest nieograniczona.

4. Potwierdzeniem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego.

5. Formularz rejestracyjny oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej www.ekomodel.fundacjabos.pl

 

§ 6

Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Konkurs polega na samodzielnym lub grupowym wykonaniu modelu EKO instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem mieszkalnym jedno lub wielorodzinnym i najbliższym otoczeniem z zachowaniem zasad określonych w § 7 oraz we wskazówkach.

2. Dopuszczalny jest każdy rodzaj materiału modelarskiego i każda technologia wykonania.

3. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Fundacji BOŚ, al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa, do dnia 30 listopada 2017 roku do godz. 16:00.

4. Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona przez jury składające się z modelarzy, ekologów  z Banku Ochrony Środowiska i Fundacji w terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku.

5. Przy ocenie prac jury będzie kierować się zgodnością prac z przedmiotem i celem konkursu oraz estetyką wykonanych modeli.

 

§ 7

Warunki szczegółowe dotyczące wykonania modelu

1. Wymiary nadsyłanych modeli - długość: od 50 do 100 cm, szerokość: 50 cm, wysokość: do 50 cm.

2. Elementy które musi uwzgędniać model: przydomową oczyszczalnię ścieków, budynek z którym jest powiązana, najbliższe otoczenie oczyszczalni i domu.

3. Elementy , które musi uwzględniać oczyszczalnia: dom, instalacje: doprowadzajace  ścieki do oczyszczalni i odprowadzające oczyszczone ścieki z oczyszczalni, osadnik gnilny (jeżeli nie jest on zblokowany z reaktorem biologicznym), oczyszczalnię biologiczną oraz jeden z systemów rozprowadzania wody do środowisku tj. drenaż rozsączający, studnia chłonna lub rów melioracyjny.

4. Zachowanie w modelu proporcji odnoszących się do prawnie wymaganych odległości między poszczególnymi elementami oczyszczalni a środowiskiem gospodarstwa domowego.

Jest to minimum:

2 m – odległość między urządzeniami oczyszczalni ścieków (osadnik gnilny, reaktor biologiczny) a granicą posesji;

2 m – odległość między urządzeniem rozprowadzającym (np. drenaż) a granicą posesji;

3 m – odległość między urządzeniem rozprowadzającym (np. drenaż) a roślinami;

5 m – odległość między urządzeniem rozprowadzającym (np. drenaż) a domem;

Jeżeli na terenie posesji usytuowana jest studnia z wodą pitną, to musi być oddalona minimum o:

15 m od osadnika gnilnego jeżeli jest on odrębnym obiektem lub od oczyszczalni biologicznej jeżeli osadnik gnilny jest zespolony z reaktorem biologicznym oraz

30 m od urządzenia rozprowadzającego (np. drenaż).

 

§ 8

Nagrody w konkursie

1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

a)   nagrody główne:

I miejsce      -  nagroda rzeczowa o wartości 3000 zł

II miejsce    -   nagroda rzeczowa o wartości 2500 zł

III miejsce   -   nagroda rzeczowa o wartości 2000 zł

b)   wyróżnienia - nagrody rzeczowe o łącznej wartości 6500 zł, do podziału wg. uznania jury.

Łączna pula naród o wartości 14 000 zł.

 

§ 9

Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 15 stycznia 2018 roku.

 

 

§ 10

Patron konkursu

1. Patronem konkursu jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszone w konkursie mogą być tylko takie makiety lub modele, które nie stanowią utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2016.666 z późn. zm.).

2. Prace, za które przyznano nagrody stają się z chwilą ogłoszenia wyników konkursu własnością organizatora konkursu. Inne prace mogą być nabyte od ich autorów na uzgodnionych odrębnie warunkach.

3. Organizator może prezentować prace zgłoszone do konkursu na dowolnych nośnikach, w dowolnych publikacjach i formach i w Internecie.

4. Organizator może podawać do publicznej wiadomości uzyskane w toku konkursu informacje o uczestnikach konkursu na stronach internetowych konkursu i organizatora, w szczególności dotyczące przedstawionych przez nich prac (nazwa makiety lub modelu, imię i nazwisko autora).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z uczestnikami wyłącznie drogą elektroniczną, wykorzystując do tego celu dane przesłane w formularzu rejestracyjnym - w celu udzielenia informacji o przebiegu konkursu i uzyskanej ocenie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przerwania lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

7. Po zakończeniu konkursu uczestnicy mogą odebrać z siedziby Organizatora makiety i modele, za które nie przyznano nagród.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

9. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z udziału w konkursie.

10. Udział w konkursie jest bezpłatny, a organizator nie ma obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów uczestników związanych z udziałem w konkursie i w imprezach organizowanych przez Organizatora.

11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, partnera oraz członkowie ich rodzin.

12. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 

22 532 71 94
ekomodel@fundacjabos.pl

Biuro konkursu
jest czynne
od poniedziałku
do piątku
w godzinach 9:30-15:00.

Koordynator:

Mateusz Klimczak
mateusz.klimczak@fundacjabos.pl

Organizator:

Fundacja Banku
Ochrony Środowiska
22 532 71 94
al. Solidarności 104
01-016 Warszawa
PARTNERZY:    
         
POLITYKA PRYWATNOŚCI